Cách hoạt động

Quy trình chuyển tiền của chúng tôi ở mỗi nước đểu khác nhau. Xin hãy chọn quốc gia bạn ở và quốc gia bạn chuyển tiền đến để xem các lựa chọn dành cho bạn

Upload Invoices Thanh toán tới Cohort Go Payments theo hướng dẫn Chúng tôi sẽ chuyển tiền của bạn với tỷ giá thấp, dựa theo phương thức thanh toán trong mỗi hoá đơn Tải hoá đơn và chi tiết thanh toán cho mỗi đơn vị thụ hưởng bạn muốn thanh toán. Theo dõi khoản thanh toán của bạn qua cổng Cohort Go Payments để biết được các giai đoạn xử lý khoản tiền này 1 2 3 4
    • Tải hoá đơn và chi tiết thanh toán cho mỗi đơn vị thụ hưởng bạn muốn thanh toán.

      Ước tính khoản tiền bạn cần đóng với Cohort Go Payments